Rotarijanci u Bečeju doniraju za pro­iz­vod­nju tan­dem bi­ci­kla

, / 07.04.2017
BE­ČEJ: Me­dij­ski edu­ka­tiv­ni cen­tar u Be­o­gra­du i ta­mo­šnji Ro­ta­ri klub po­kre­nu­li su la­ne ak­ci­ju „Tan­dem“, ko­jom su za­po­če­li star­tap pro­je­kat na­me­njen sle­pi­ma. Ov­da­šnji Ro­ta­ri klub Sta­ri Be­čej se uklju­čio u ak­ci­ju i tim po­vo­dom or­ga­ni­zu­je u subotu, od 18 sa­ti hu­ma­ni­tar­no dru­že­nje ro­ta­ri­ja­na­ca u dvor­cu Bog­da­na Dun­đer­skog.

Do­ma­ći­ni su pripremili bo­gat pro­gram u okvi­ru ko­jeg će, iz­me­đu osta­log, bi­ti iz­ve­de­na i po­zo­ri­šna pred­sta­va Be­čej­ca mr Zo­ra­na Su­bo­tič­kog „Od ra­ja do bez­nje­ni­ce“ o emo­tiv­noj ve­zi pe­sni­ka La­ze Ko­sti­ća i Len­ke Dun­đer­ski. U po­nu­di je obi­la­zak er­ge­le i mo­guć­nost bes­plat­nog ja­ha­nja u prat­nji tre­ne­ra, kao i ro­man­tič­na vo­žnja fi­ja­ke­rom po ima­nju uz ko­ti­za­ci­ju od 1.000 di­na­ra za če­ti­ri oso­be. Bi­će i pre­zen­ta­ci­ja s de­gu­sta­ci­jom eks­klu­ziv­ne vi­lja­mov­ke jed­nog od be­čej­skih ro­ta­ri­ja­na­ca Slo­bo­da­na Mi­tro­vi­ća, a sav pri­hod od pro­da­je ide u do­bro­tvor­ne svr­he. Na sve­ča­noj ve­če­ri, uz prat­nju tam­bu­ra­ša, bi­će ser­vi­ra­na je­la ko­ja su se svo­je­vre­me­no slu­ži­la u dvor­cu Bog­da­na Dun­đer­skog.

„Sva pri­ku­plje­na sred­stva na­me­nje­na su na­šem sle­pom su­gra­đa­ni­nu Bo­ja­nu Bi­gi, ko­ji u okvi­ru pro­jek­ta „Tan­dem“ tre­ba da po­kre­ne pro­iz­vod­nju bi­ci­ka­la za vo­žnju udvo­je. Za sa­da već ima­mo de­set do­ni­ra­nih bi­ci­ka­la, a nov­ča­ne do­na­ci­je će bi­ti uru­če­ne na sve­ča­noj ve­če­ri. Ina­če, či­tav pro­je­kat je u slu­žbi po­mo­ći sle­pi­ma i sla­bo­vi­dim mla­dim lju­di­ma u ci­lju nji­ho­vog efi­ka­sni­jeg i pot­pu­ni­jeg uklu­če­nja u ži­vot“, sa­zna­li smo od se­kre­ta­ra Ro­ta­ri klu­ba Sta­ri Be­čej Sa­nje Ba­šić.

Izvor: dnevnik.rs

Komentari